แนวคิดและแนวทางการประเมินโครงการ: กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่
โดย : อริศรา เล็กสรรเสริญ

<p>หนังสือ &ldquo;แนวคิดและแนวทางการประเมินโครงการ: กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่&rdquo; เป็นหนึ่งในผลผลิตของการดำ เนินโครงการฯ ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามประเมินผลในระยะที่ผ่านมาโดยคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ในการนำ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาการทำ งาน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์องค์กร<br /> แห่งความสุข และแบ่งปันให้เกิดความสุขในสังคมที่ขยายวงกว้างออกไป</p>

บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 10:25:46
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (1สิงหาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2556)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock