เรื่องสร้างสรรค์ สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข: มองผ่าน Happy 8 Menu
โดย : พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร ดิเรก หมานมานะ อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย โดยนำข้อมูลความรู้ส่วนหนึ่งที่ทางโครงการได้น

บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 10:25:46
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (1สิงหาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2556)
    ดาวโหลด