เรื่องสร้างสรรค์สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข: Happy 8 Menu เล่ม 2
โดย : จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร ดิเรก หมานมานะ พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; หนังสือ &ldquo;เรื่องสร้างสรรค์ สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข : Happy8 Menu เล่ม 2&rdquo; นี้เป็นส่วนหนึ่งของการด

บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 10:25:46
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (1สิงหาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2556)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock