HOA MODEL
โดย : ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ และคณะ

หนังสือ “HOA MODEL” (เฮา โมเดล) เล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างวิธีคิดของผู้ประกอบการ การปฏิบัติและผลลัพธ์ของการสร้างองค์กรแห่งความสุขในกรอบหรือในบริบทของทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเชียงใหม่)  ซึ่งง่ายต่อองค์กรในจังหวัดดังกล่าวที่จะเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน

บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎ
วันที่เพิ่ม 2014-06-17 10:14:07
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างความรู้และพัฒนางาน Happy Workplace
    ดาวโหลด