คู่มือทักษะคุณภาพชีวิต ฉบับนักบริหาร
โดย : สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

<p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">หนังสือเล่มนี้ เป็นการสรุปภายพรวมจากการถอดบทเรียนขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับสมาพันธฺ์โลจิสติกส์ไทยในการนำความรู้เกี่ยวกับความสุข 8 ประการ (Happy 8) ไปสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและและพนักงานของทุกองค์กรต้นแบบ และทุกองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ จุดประกายความคิด และตั้งใจที่จะผลักดันสิ่งดีดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของท่าน ที่สำคัญคือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งต่างๆที่ได้รับเหล่านี้ ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้นำไปดำเนินการ อันจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และประเทศชาติต่อไป</span></p> <p>&nbsp;</p>

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-26 13:26:00
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถบรรทุก)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock