คู่มือแปลภาษาอาเซียน
โดย : สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

<p>สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้โครงการ &quot;มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก&quot; ได้จัดทำ &quot;คู่มือแปลภาษาอาเซียน&quot; สำหรับกลุ่มงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบรูไน ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป</p>

บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2014-02-26 13:26:00
ประเภท
โครงการ มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถบรรทุก)
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock