สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร
โดย : ลักษมี มีแก้ว ศราวุธ ทาคำ ทิพวัลย์ รามรง สิทธิพร กล้าแข็ง ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

     หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 4:การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร   หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยบทความจำนวน 5 เรื่อง ที่นำเสนอถึงแนวคิด  แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างขององค์กรแห่งความสุข ใน 5 มิติ  โดยสองเรื่องแรก เน้นไปที่การพัฒนามิติด้านใน เริ่มจาก Happy Soul: การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน โดย ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และ Happy Heart:ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้ โดย ลักษมี มีแก้ว  เรื่องที่สามนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Happy Brain: การทำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้ โดย ศราวุธ ทาคำ ตามด้วย Happy Family: กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่เน้นความสุขในครอบครัวของพนักงาน โดย ทิพวัลย์ รามรง และเรื่องสุดท้าย คือ Happy Society: แบ่งฝันปันสุข โดย สิทธิพร กล้าแข็ง

บรรณาธิการ 0 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 09:23:00
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
    ดาวโหลด