สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 5: งานสร้างสรรค์ของทีมสร้างสุข
โดย : ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ สิทธิพร กล้าแข็ง ทิพวัลย์ รามรง ลักษมี มีแก้ว ศราวุธ ทาคำ

       หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 5:งานสร้างสรรค์ของทีมสร้างสุข ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง   บทความสองเรื่องแรก นำเสนอทั้งแนวคิด แนวทางและกรณีศึกษาของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของทีมสร้างสุของค์กร มาช่วยในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยเรื่อแรก นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งความสุข และบทความที่สอง นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน สำหรับบทความเรื่องที่สาม นำเสนอให้เห็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรแห่งความสุข ด้วยการสร้างโรงเรียน ในโรงงาน บทความเรื่องที่สี่ เป็นการประยุกต์ใช้แนวทาง Happy 8 ประการ ของการสร้างองค์กรแห่งความสุข มาสร้างความสุขในครอบครัว และบทความเรื่องสุดท้ายนำเสนอภารกิจของทีมสร้างสุของค์กรในการดูแลชุมชนสังคม

บรรณาธิการ 0 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 09:23:00
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
    ดาวโหลด