แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืน
โดย : มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดประสบการณ์ด้าน Life Skill & Work Skill โดยไม่แบ่งแยกเพศ วัย วุฒิการศึกษาตำาแหน่งงาน องค์กร ทำาให้เกิดความคิดที่หลากหลาย เห็นปัญหาลึกขึ้น แก้ไขปัญหากว้างขึ้น ตรงประเด็น ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ สามารถนำาไปสู่กระบวนการถ่ายทอดบทเรียนจากกลุ่มองค์กรในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ต่อไป

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-05-14 10:07:02
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
    ดาวโหลด