Emo Nometer(Employee Engagement on meter)
โดย : รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์ จารุวรรณ ยอดระฆัง ขวัญ นวลสกุล จิรประภา อัครบวร

เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร     

       หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากากรศึกษากับบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในโรงพยาบาลได้ตรงจุดตามศาสตร์การพัฒนาองค์การด้วยการเริ่มต้นจากการจัดทำการวินิจฉัยองค์การ ซึ่งผลการศึกษาได้สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ และการรับรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยน และจัดการเรื่องการบริหารบุคลากรได้ตรงความต้องการซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลต่อไป

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-09-02 13:23:27
ประเภท
  • การบริหารโครงการ
  • โครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock