สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 6: การพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข
โดย : วริสากรณ์ ทองสอาด ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ ศรัล ขุนวิทยา พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ศิวะพร ภู่พันธ์ ณภัทร ประภาสุชาติ อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

    หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 6:การพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง 

      บทความเรื่องแรก “การพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุของค์กร” เป็นบทนำของหนังสือ ที่นำเสนอถึงฐานคิดและกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำที่มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

     บทความที่สอง “การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรด้วย 5+1 apps” ได้นำเสนอเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการสร้างสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 5: งานสร้างสรรค์ของทีมสร้างสุขเสริมสุขภาวะในองค์กร ตั้งแต่แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการ และข้อตกลงในการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ ตลอดจนปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้เครื่องมืออันจะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถตัดสินใจเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

     บทความเรื่องที่สาม “การพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์”นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์

     บทความเรื่องที่สี่ “การพัฒนาความรู้ด้านการประเมินในงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ” นำเสนอเนื้อหาในการประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อันเป็นแนวทางสำคัญต่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ 

     บทความเรื่องสุดท้าย “การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านใน” นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในของบุคลากร เพื่อสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้สร้างความสุขในองค์กรได้

บรรณาธิการ 0 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 09:23:00
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
    ดาวโหลด