“องคกรแห‹งความสุขตŒนแบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราดและนครนายก
โดย : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

      หนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นแรงบันดาลใจของเจ้าบ้าน กระบวนการออกแบบกิจกรรมที่จะมาช่วยเพิ่มสีสันบ้านให้สวยงาม โดยมีพนักงานเป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยคิด ช่วยสร้างสรรค์ให้องค์กรกลายเป็นบ้านที่แข็งแรงมั่นคงตลอดไป

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 11:35:02
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock