เอเซีย พรีซิชั่น ฟันเฟืองความสุข ทุกคนร่วมผลักดัน
โดย : ผศ.ดร,จุฑามาศ แก้วพิจิตร

      หนังสือเล่มนี้ จะนำพาผู้อ่านได้รู้จักกับองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความสุข ควบคู่ไปกับการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน   บริษัท เอเซีย พรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)

บรรณาธิการ 0 นายพิศุทธิ บุษยาภา 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด