สุข สนุก สร้างสรรค์ บ. อินเด็กซ์ ครีเอทีพ วินเลจ จำกัด มหาชน
โดย : สมบัติ กุสุมาวลี

        ท่านที่เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้จะพบกับ "ความสุข” ในหมู่บ้านนักคิดสร้างสรรค์แห่งนี้ที่เปล่งประกาย เจิดจรัสท่ามกลางแนวความคิดสมัยใหม่ และสร้างสรรค์ขององค์กรแห่งนี้

 

(นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ )
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร, สสส.

บรรณาธิการ 0 ฐาณิษา สุขเกษม 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด