ไร่กำนันจุล องค์กรแห่งความสุข เรียบง่าย ยั่งยืน
โดย : วิชัย อุตสาหจิต

องค์กรแห่งความสุขในแบบฉบับกำนันจุล
“ทุกๆ คนเพื่อส่วนรวม ส่วนรวมเพื่อเรา”
องค์กรแสนสุขบนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืน

บรรณาธิการ 0 ศรายุทธ ด้วงทอง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด