บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
โดย : จุฑามาศ แก้วพิจิตร

"เราแข่งกันด้วยคน ด้วยคุณภาพของคน"
เพราะคนคือทรัพยากรทีมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเรา


 

บรรณาธิการ 0 ปิยรัตน์ ลีรคมสัน 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด