โรงพยาบาลบ้านตาก
โดย : สมบัติ กุสุมาวลี

ความสุขในรูปแบบของบำรุงราษฎร์ คือ คุณภาพของการรักษาพยาบาล เราให้ความสำคัญกับตรงนี้เป็นอันดับหนึ่ง ให้สมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ คือให้การรักษาพยาบาลอย่างเอื้ออาทรและมีมาตรฐานระดับโลกนั่นคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเราควรที่จะทำอย่างไรให้คนไข้ที่มารักษากับเราแล้วได้รับการรักษาที่ดีที่สุด นั่นก็คือความสุขของเรา เพราะเป้าหมายของเราอยู่ที่คนไข้เป็นอันดับที่หนึ่ง … ความสุขของเราคือการที่ได้เห็นคนไข้ได้รับการรักษาที่ดีได้มาตรฐานระดับโลกนั่นเอง…”

บรรณาธิการ 0 ฐานิษา สุขเกษม 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด