วิถีแห่งความพอเพียง วิถีแห่งโสมภาส
โดย : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข

มีความสุขที่ได้ใช้หลักธรรมในการบริหารงาน

“วิถีแห่งความพอเพียง วิถีแห่งโสมภาส”

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด