สื่อสงฆ์ ไทยไกลโรค โภชณบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค
โดย : รองศาตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-05-07 08:39:26
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ การขยายผลสื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคเรื้อรังและการมีสุขภาวะที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนา "สงฆ์ต้นแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน" และ "ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี"
    ดาวโหลด