มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง 2559
โดย : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

    หนังสือ มาสร้าองคกรแห่งความสุขกันถอะ ฉบับ 2559 จะทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดองค์กรแห่งความสุข กับ Happy8ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังขยายแนวคิด คนทำงานมีความสุข Happy people ให้ชัดเจนมากขึ้น

 

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-06-17 10:14:07
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างความรู้และพัฒนางาน Happy Workplace
    ดาวโหลด