สุขภาพพนักงาน คือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุข
โดย : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

      หนังสือเล่มนี้ สังเคราะห์แนวทางการสรา้งเสริมสุขภาพที่ดี ซึ่งครอบคลุมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย สร้างครอบครัวที่อบอุ่น และส่งเสริมให้พนักงานเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอร์

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด