องค์กรแห่งความสุขท่ามกลางความหลากหลาย
โดย : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกรณีศึกษาองค์กต้นแบบ 6 องค์กรที่จัดการความหลากหลายทางเชื้อชาติ จนทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  สามาถปรับตัวในการทำงาน รวมถึงการสร้างทีมในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด