สุขทั่วไทย
โดย : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

  หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการการดำเนินการสร้างสุขในองคกร  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรต่างๆ เห็นว่า มีองค์กรแห่งความสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย แล้วทำไมองค์กรเราจะเป็นองค์กรแห่งความสุขไม่ได้

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด