องค์กรแห่งความสุข ฉบับศูนย์เรียนรู้
โดย : นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกรณuศึกษาการสร้างองค์กรแห่งความสุข  โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ การนำเสนอกรอบแนวคิดองค์หกรแห่งความสุขที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Happy poeple + Happy Home + Happy Teamwork

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด