บาร์ธรูม ดีไซน์
โดย : สาธิต ตีเมืองซ้าย ธีร์ธรรม วุฒิวัตชัยแก้ว

       หนังสือ “สรŒ้างสรรคจากใจ” เปšนเรื่องราวการสรŒางองคกรแห่‹งความสุขของบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด โดยนำเสนอแนวคิด
หรือทัศนคติเกี่ยวกับความสุข กระบวนการสรŒางองคกรแห‹งความสุข และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด เปšนบริษัท SMEs ไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดŒวยบริษัทมีหลักการบริหารที่สำคัญคือ หลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุข เมื่อส‹วนผสมทุกอย‹างลงตัว ทำใหŒเกิดบรรยากาศการทำงานแบบงานไดŒผล คนเปšนสุข
ตามแบบฉบับของบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ -
วันที่เพิ่ม 2014-01-27 10:47:27
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สนับสนุนการทำงานด้านการจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (2556-2558)
    ดาวโหลด