กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
โดย : กฤษดา ลดาสวรรค์ ทรงวุฒิ อัศวพฤษชาติ ปภัฎชมณ ฟูแสง ธีร์ธรรม วุฒฺิวัตรชัยแก้ว

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอประโยชน์และแนวทางการออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างองคกรแห่งความสุข  เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกลุยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่งนำเสนอตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด