เคลื่อนทัพ CSR อย่างไรให้ยั่งยืน
โดย : อนันตชัย ยูรประถม

ในปี พ.ศ. 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผสานให้
เกิดความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ CSR ของประเทศไทย รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้ CSR และสื่อสารสู่สาธารณชน
ในการรวบรวมองค์ความรู้นั้น หนึ่งในกิจกรรมของชุดโครงการฯ คือ การจัด
เสวนาระดมสมอง - CSR Knowledge Sharing - รวม 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2554 ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณพิมพร ศิริวรรณ และความร่วมมือ
ทางวิชาการของสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กว่า 70 องค์กร
โดยมี บริษัทวันเดอร์ เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ

บรรณาธิการ 0 ผศ.ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร พิมพร ศิริวรรณ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-09-02 08:53:34
ประเภท
โครงการ พัฒนาความรู้ซีเอสอาร์เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock