คู่มือบทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัย ใน พ.ศ.2554
โดย : ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

คู่มือบทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัย ใน พ.ศ.2554 เหมาะสำหรับองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่มีความสนใจนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ และรับมือเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเพื่อให้องค์กรนำไปเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ในการจัดการสาธารณภัยในรูปแบบอื่นๆ

บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:48:51
ประเภท
โครงการ บทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัย
ดาวโหลด