ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ บริษัท ฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด
โดย : อารีย์ วัณณะสิริ ประพันธ์ทิพย์ พิยะ

 หนังสือ “องค์กรแห่งความสุข : บริษัท ฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด” เล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 14 ปีขององค์กรแห่งความสุข และเพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จนได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ซึ่งในระยะแรกนี้มี 7 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท  ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

          การนำเสนอของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และส่วนที่ 2 นำเสนอกรณีศึกษาของบริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่อง ทีมงานสร้างสุขในองค์กร

บรรณาธิการ 0 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด