แนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

หนังสือ ชุดความรู้แนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) โดย กรมอนามัย และ สสส. ได้จากการทบทวนองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ โดยองค์ความรู้ด้านอาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งเสริมสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

บรรณาธิการ 0 นางสาวภาริณี หงษ์สุวรรณ, นายโกวิทย์ เป็งวงศ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock