10 เรื่องเล่า ม.ไม่เมาเราทำได้
โดย : ปณิฑา จตุรวรรณ หนึ่ง สนสัมฤทธิ์ ชรัมพร อัยสานนท์

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ขยายตัวออกไปในหลากหลายแวดวงทั้งใน หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำาไรองค์กรด้านศาสนา ชุมชน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มสตรีและเด็ก กลุ่มแรงงาน สถานประกอบการ กลุ่มสถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่จะรับมือให้ทันกับ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลพวงที่ตามมาที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทุกภาคส่วนจึงร่วมแรงร่วมใจกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการจัดทำากิจกรรมรณรงค์ต่างๆมากมาย           

บรรณาธิการ 0 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock