ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)
โดย : รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ พิเชษฐ ศิริวาส อารีย์ วัณณะสิริ

หนังสือ “องค์กรแห่งความสุข : บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)” เล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 14 ปีขององค์กรแห่งความสุข และเพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จนได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ซึ่งในระยะแรกนี้มี 7 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด, บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

การนำเสนอของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และส่วนที่ 2 นำเสนอกรณีศึกษาของบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างสุขด้วยค่านิยม “แม่น้ำมั่นคง 4 ม.”

บรรณาธิการ 0 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด