แนวทางสู่องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง(สำหรับหน่วยงานเอกชน)
โดย : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อหน่วยงานเอกชน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น องค์กรต้นแบบไร้พุงและ ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock