คู่มือก้าวสู่องค์กรไร้พุง
โดย : กองโภชนาการ กรมอนามัย

อ้วนลงพุง นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจหลอดเลือด ตวามดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เก๊าท์ โรคหยุดหายใจขณะหลับ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติการเพิื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรไร้พุง

บรรณาธิการ 0 สง่า ดามาพงษ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock