ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่:คู่มือผู้บริหาร
โดย : -

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้สถานประกอบการเกิดภาวะปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง คือ เจ้าของกิจการและ/หรือผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจ สามารถอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งยังช่วยเป็นแรงหนุนให้คณะ
ทำงานดำเนินโครงการได้อย่างสะดวกราบรื่น ดังนั้นการพัฒนาหน่วยงานใหเ้ ปน็ สถานประกอบการปลอดบหุ รจี่ งึ จำเปน็ อยา่ งยงิ่ ทจี่ ะตอ้ งไดร้ บั ความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหาร

บรรณาธิการ 0 ดร. ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock