อ่านสร้างสมอง
โดย : ภญ.พิชญา ตันธนวิชัย

การสอนเด็กให้อ่านหนังสือ ไม่ได้มีประโยชน์แค่ การอ่านออกเขียนได้ แต่การอ่านเป็นจุดเริ่มต้น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างให้เกิดทักษะชีวิตด้านอื่นๆ

บรรณาธิการ 0 ภญ.พิชญา ตันธนวิกรัย 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock