ชีวิตใหม่ สตรีจิตอาสา:พลังเยียวยาและแรงบันดาลใจ
โดย : -

‘สตรีจิตอาสา’ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการถอดบทเรียน และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ นับจากศูนย์ประสานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

บรรณาธิการ 0 ผศ.ดร.เมตตา กูนิง, ดร.มายือนิง อิสอ, ฐิตินบ โกมลนิมิ ,ภาวิณี ไ ชยภาค, นิพนธ์ รัตนาคม 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock