ทำงานเป็นสุขด้วยสติ สมาธิ
โดย : SOOK by สสส.

อารมณ์เครียด อารมณ์แปรปรวน อารมณ์ทุกข์ อารมณ์ ไม่พอใจ รวมถึงการขาดสมาธิในการทำางาน ล้วนเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในหมู่คนทำางาน เพราะมีการแข่งขัน มีความจำาทน ซึ่งต้องทำามาหาเลี้ยงชีพ และการต้องพบปะและทำางานกับ ผู้คนหลากหลาย และบ่อยครั้งเมื่อประสบปัญหาแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูก นำมาซึ่งความเครียด ความหงดุหงิด แต่สิ่งเหล่านี้ จะไม่สามารถทำอะไรจิตใจเราได้เลย หากเรามีสติและสมาธิ มาเรียนรู้วิธีฝึกสติสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์และการทำางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกัน

บรรณาธิการ 0 SOOK by สสส. 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock