มากกว่าหนึ่งวัน บันทึกการเดินทางจากจิตอาสาสู่การเป็นพลเมือง Made in Taiwan
โดย : แสงจริง

หนังสือมากกว่าหนึ่งวันเล่มนี้ เป็นบันทึกการเดินทางที่รวบรวมความคิด ความรู้สึกของบุคคลในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่ร่วมเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของระบบงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ เมื่อผู้อ่านๆแล้วเกิดพลังบวกในการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแม้แต่ชุมชนของตนเอง นั่นถือว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว 

บรรณาธิการ 0 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock