พลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
โดย : ปรารถนา ก้านหญ้ากลาง ธานินทร์ เหลาเลิศ วิชัย ทองสาย อุไร โสรเนตร

หนังสือที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้มีประสบการณ์ด้านครอบครัว และสังคมในชุมชน ได้รวบรวมเรียงขึ้น จากการที่ได้ไปร่วมทำงานในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี ในด้านการพัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังสร้างเสริมภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็ฯคนดีของสังคม 

บรรณาธิการ 0 อนุวัฒน์ จันทร์เขต 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ -
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock