เด็กด้อยโอกาส จุดผลิกผันอนาคตของชาติ
โดย : ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

เด็กด้อยโอกาสบนผืนแผ่นดินไทยที่มักถูกละเลย การเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยอีกหลายล้านคนที่จะมีผลกระทบ
ที่รุนแรงต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้

บรรณาธิการ 0 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock