คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน
โดย : ปัทมาวดี โพชนุกูล สฤนี อาชวานันทกุล

องค์กรการเงินชุมชนไทย และหลักการวางโครงสร้างการจัดการ

บรรณาธิการ 0 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock