รู้ทันเรื่องเหล้ามาจับเข่าคุยกับครอบครัว
โดย : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มอแลกอฮอล์

หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อกลางแก่สมาชิกในครอบครัว ให้รู้เท่าทันโทษ พิษ ภัย และปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บรรณาธิการ 0 สมาน ฟูตระกูล , สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock