คู่่มือวิทยากร : หลักสูตรการดูแลผู้ม้มีปัญัญหาสารเสพติดกลุ่่มแอมเฟตามีน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ระบบบริการสาธารณสุขจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้การดูแลบำบัดรักษา และติดตามอย่างมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิชาการรูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในชุมชนที่มีประสิทธิผลในบริบทที่หลากหลายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สื่อจาก สสส.
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock