การพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำาหรับผู้ติดสุรา
โดย : จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ ภรภัทร สิมะวงศ์ นพวรรณ อูปคำ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

ผู้ติดสุราสามารถรับการบำบัดรักษาได้หลายวิธี หลังการรักษา และออกจากโรงพยาบาล ผู้ติดสุรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องระยะยาวเพื่อป้องกันการกลับไปติดสุราซ้ำ

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock