คู่มือการจำแนกอาหาร ขนม นม และ เครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการ สำาหรับเด็กอายุ 3-15 ปี (ฉบับปรับปรุง)
โดย : วิไลลักษณ์ ศรีสุระ ณัฎฐิรา ทองบัวศิริไล วสุนธรี เสรีสุชาติ

โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาทพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพ เพื่อเด็กไทยแก้มใส จึงพัฒนาคู่มือจำแนกอาหาร ขนม นมและ เครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการสำหรับเด็ก อายุ 3 -15 ปี (ฉบับปบปรุง) เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติยกกระดับมาตรฐานอาหารในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณาธิการ 0 วสุนธรี เสรีสุชาติ,วิไลลักษณ์ ศรีสุระ,ณัฎฐิรา ทองบัวศิริไล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 3
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock