คู่มืออบรมหลักสูตร เจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
โดย : กรมอนามัย

วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการน้อมนำรูปแบบที่ดี (Best Practice Model) ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ในโครงการตามพระราชดำริฯ ไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลทั่วประเทศ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock