แม่ครัวอนามัย…หัวใจรักเด็ก เคล็ด (ไม่ลับ) กับการบริหารอาหารในโรงเรียน เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
โดย : สำานักโภชนาการ กรมอนามัย

เป็นคู่มือที่ได้รับการตอบรับจากแม่ครัว และผู้ประกอบ อาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเนื้อหาเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง สำนักโภชนาการกรมอนามัยใช้ในการพัฒนา คุณภาพอาหารในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานโภชนาการ

บรรณาธิการ 0 วรลักษณ์ คงหนู,ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 4
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock