ถอดรหัสศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้แบบไร้พุง 2556
โดย : กรมอนามัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง 

บรรณาธิการ 0 สุจิตรา ผลประไพ,กานดาวสี มาลีวงษ์,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock