แนวทางสู่ “องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับชุมชนหมู่บ้าน หรือชมรม
โดย : ศิริพร จิตรพลี ศรีรัตน์ นวมดี กรองแก้ว ก้อนนาค สายสม สุขใจ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อชุมชน หมู่บ้าน หรือชมรม ที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น “องค์กรต้นแบบ ไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัย กำหนด นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน

บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock